ក្នុងវត្ថុបំណងជួយសម្រួលដល់មិត្តមួយចំនួនធំដែលមិនមានជំនាញខាងគូររូប រឺមិនសូវមានពេលគូរ ខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលមួយចំនួនដើម្បីគូរូបភាពជាប្រភេទ Vector សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ដោយសេរី ដែលអាចប្រើប្រាស់បានទូទៅទាក់ទងនឹងប្បធម៍ខ្មែរដូចជា រូបភាពប្រាសាទបុរាណ និងរូបភាពវបបបធម៍ខ្មែរជាដើម។

ប្រសិនបើមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់អោយខ្ញុំបាទគូររូបណាមួយដែលឈរលើវត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំបាទ សូមសរសេរ Comment នៅខាងក្រោម