ផលិតវិដេអូគំនូរជីវចល ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចំណាយត្រឹមតែ $99

ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ មានរយៈពេលកំណត់

ដំណើរការផលិតងាយៗ

1.បង់ថ្លៃសេវាកម្មយើងខ្ញុំជាមុន

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់តាមរយៈ ការបង់ប្រាក់អនឡាញក៏បាន ឬតាមរយៈការវេលុយក៏បាន

2.បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃសេវាកម្ម យើងខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នក

បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃសេវាកម្មរួច យើងខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនង ទៅកាន់លោកអ្នក ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោង ដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើ។ ការទំនាក់ទំនងអាចធ្វើឡើង តាមរយៈ អុីមែល Facebook Telegram ឬ Skype តម្រូវតាមភាពងាយស្រួលរបស់លោកអ្នក។

3.ចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោង

បន្ទាប់ពីការពិភាក្សា អំពីគម្រោងរបស់លោកអ្នកហើយ យើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមចាតិចែង ការងារទៅតាមផ្នែក និងដំកាលនីមួយៗ ដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់គម្រោងរបសើលោកអ្នក ឲ្យចប់លឿនបំផុត ប្រកបដោយគុណភាព

លោកអ្នកងនឹងទទួលបាននូវ ដេអូគំនូរជីវចល ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម កម្រិតស្តង់ដា ក្នុងតម្លៃដ៏ទាប មិនធ្លាប់មាន

អ្វីដែលលោកអ្នក នឹងទទួលបាន

Get 30 Second Animated Video for only $99!
Professional voiceover
Get 30 second animated video for only $99!

ធានាជូននូវគុណភាពខ្ពស់

យើងខ្ញុំធានាផ្ដល់ជូននូវ គុណភាពខ្ពស់ និងរយៈផលិតទាន់ ពេលវេលាកំណត់។ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹង ដល់អតិថិជន អំពីដំណើរការនៃគម្រោង របស់ពួកគាត់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

Get 30 second animated video for only $99!

បើមិនពេញចិត្ត ធានាសងលុយវិញ

ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនពេញចិត្តនឹង ការផលិតជូនរបស់យើងខ្ញុំ ទេនោះ យើងខ្ញុំធានាសងប្រាក់ជូនវិញ 100% ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការបង់ប្រាក់។ ដោយគ្រាន់តែទំនាក់ទំនង មកកាន់យើងខ្ញុំ រួចប្រាប់ពីចំណុច ឬហេតុផលដែលលោកអ្នក មិនពេញចិត្តនោះ មកកាន់ផ្នែកពង្រឹង គុណភាពសេវាកម្ម របស់យើងខ្ញុំ តែប៉ុណ្ណោះ។

ផលិតវិដេអូគំនូរជីវចល ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចំណាយត្រឹមតែ $99

តម្លៃទូរទៅ: $400

រយៈពេលផលិត 5 ថ្ងៃ​

សូមបំពេញព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួន
    យើងខ្ញុំទទួលការបង់លុយអនឡាញ

    យើងខ្ញុំទទួលការវេរលុយ​

    * នៅពេលលោកអ្នក ចុចប៊ូតុង “សម្រេចទិញសេវាកម្ម”, មានន័យថាលោកអ្នក យល់ព្រមលើ លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម and លក្ខខណ្ឌនៃការសងប្រាក់វិញ របស់យើងខ្ញុំ។ លោកអ្នកនឹងអនុញ្ញាតិ ឲ្យយើងខ្ញុំ ធ្វើការខល ឬផ្ញើរសារផ្សេងៗ ទៅកាន់លោកអ្នក អំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

    Music & Sound is powered by