លក្ខណ្ឌទាំងនោះមានដូចជា៖

១.ឯកសារទាំងនេះជាការចែករំលែករបស់យើងខ្ញុំ ដូច្នេះហាមប្រើពាក្យថាបង្កើតដោយនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ព្រោះអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនបានដឹងរឿងអាចយល់ច្រលំថាយើងខ្ញុំលួចស្នាដៃពីអ្នកផ្សេង។

២.មិនត្រូវប្រើក្នុងន័យ អាសអាភាស និង ការជេរប្រមាថឡើយ។

៣.រាល់ការយកទៅប្រើប្រាស់យើងខ្ញុំរឹតត្បឹតវអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះ Credit)របស់យើងខ្ញុំឡើយ ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកដាក់នេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់យើងខ្ញុំ។

 

ជាចុងក្រោយ យលងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើជាមិនខាន។ សូមអរគុណ!