សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លុកសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណង់ចូណូលចិត្តផ្នែកឌីសាញ និងបង្កើតគំនូរជីវចល។ ការពិតប្លុកនេះមិនមែនមានតែការឌីសាញ និងបង្កើតគំនូរជីវចលឡើយ គឺមានប្រធានបទចំរុះដែលទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗផងដែរ។

គោលបំណងនៃការបង្កើតប្លុកនេះ