• សេវាកម្មលឿន
 • គុណភាពស្តង់ដា
 • មានអ្នកជំនាញខាងបញ្ចូលសម្លេងគ្រប់លំដាប់ Grade A B C
 • ធានាពេញចិត្ត 100%

សេវាកម្មឌីសាញ

 • ឌីសាញ ឡូហ្គូ
 • ឌីសាញ ខិត្តបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ
 • ឌីសាញ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
 • ឌីសាញ Facebook Cover
 • ឌីសាញ Facebook Poster
 • ឌីសាញ Facebook Poster
 • ឌីសាញ Facebook Poster
 • ឌីសាញ Facebook Poster
 • ឌីសាញ Facebook Poster

សេវាកម្មបង្កើតគំនូរជីវចល

 • ឌីសាញ ឡូហ្គូ
 • ឌីសាញ ខិត្តបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ
 • ឌីសាញ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
 • ឌីសាញ Facebook Cover
 • ឌីសាញ Facebook Poster

សេវាកម្មបង្កើតគំនូរលើផ្ទាំងសរ

 • ឌីសាញ ឡូហ្គូ
 • ឌីសាញ ខិត្តបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ
 • ឌីសាញ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
 • ឌីសាញ Facebook Cover
 • ឌីសាញ Facebook Poster

ដំណើរការនៃការឌីសាញរបស់យើងខ្ញុំ

(Graphic Design Workflow)

ដំណើរការនៃការផលិតគំនូរជីវចលរបស់យើងខ្ញុំ

(Animation Workflow)

សម្រាប់សេវាកម្មឌីសាញ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន៖

 • សេវាកម្មលឿន
 • មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ក្នុងការឌីសាញថ្មី មិនចម្លងពីអ្នកដទៃ
 • ត្រូវការទំហំប៉ុណ្ណាក៏បាន
 • ធានាសងប្រាក់វិញ 100% បើមិនពេញចិត្ត

សម្រាប់សេវាកម្មបង្កើតគំនូរជីវចល លោកអ្នកនឹងទទួលបាន៖

 • សេវាកម្មលឿន
 • គុណភាពស្តង់ដា
 • មានអ្នកជំនាញខាងបញ្ចូលសម្លេងគ្រប់លំដាប់ Grade A B C
 • ធានាពេញចិត្ត 100%
 • ប្រើសម្លេង និង ភ្លេងដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតិ License
 • មានអ្នកជំនាញខាងបង្កើតសាចរឿងសម្រាប់ដែលអាចកែច្នៃគំនិតរបស់លោកអ្នកអោយកាន់តែល្អ
 • ធានាសងប្រាក់វិញ 100% បើមិនពេញចិត្ត

ស្នាដៃរបស់យើងខ្ញុំ